Hôm nay Thứ Tư, ngày 26 tháng 11 năm 2014 - 05:53GMT+7 -  Trang chủ  - Liên hệ    Ngôn ngữ  
Tìm kiếm
 
Google  Website
Kế hoạch kinh doanh 2011
Chứng nhận chất lượng


  Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2007 
   
  0

CTY CP VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ
------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------o0o--------

Số: 14   /BC-BKS                    Cần Thơ, ngày 16 tháng 01  năm 2007
 
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát được qui định tại Điều 123 của Luật Doanh Nghiệp và điều 37 của Điều lệ Công ty CP Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2007 của Công ty CP Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và dịch vụ tin học (AISC).
Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại Hội Đồng Cổ Đông kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2007 như sau:
I. Thành viên Ban Kiểm Soát và công việc đã thực hiện:
Ban Kiểm Soát Công ty TSC gồm 3 thành viên, Trưởng Ban Kiểm Soát là Cử nhân Quản Trị Kinh Doanh và có chứng chỉ Kế toán trưởng do Bộ Tài Chính cấp, 02 thành viên còn lại là Giám đốc và Chủ Doanh nghiệp của 02 doanh nghiệp hoạt động lâu năm trong lĩnh vực kinh doanh phân bón và vật tư nông nghiệp. Hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2007 được tiến hành một cách chủ động theo qui định của pháp luật và điều lệ công ty, cụ thể:
- Tham gia ý kiến với HĐQT trong các vấn đề: tổng kết và xác lập kế hoạch, chỉ định công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Công ty; bàn bạc thực hiện chủ trương mở rộng qui mô kinh doanh; bán bớt vốn Nhà nước tại Công ty.
- Xem xét tính hợp lý của qui trình nhập khẩu và kinh doanh phân bón, qui trình luân chuyển chứng từ kế toán .
- Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật (bao gồm: nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bào hiểm y tế và các nghĩa vụ tài chính khác).
- Tham gia cùng với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và đơn vị tư vấn trong việc lập bảng cáo bạch để tiến hành niêm yết chứng khoán.
- Giám sát việc chấp hành giao dịch cổ phiếu của những người có liên quan đến HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm Soát và Kế toán trưởng Công ty.
- Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư.
Nhìn chung, trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban Kiểm Soát được HĐQT, Ban Tổng Giám đốc tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.
Cho đến nay, Ban Kiểm Soát không nhận bất cứ khoản thù lao nào cho việc thực hiện nghĩa vụ của mình.
II. Về tình hình tài chính Công ty CP Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ

Đơn vị tính: đồng

A. Về nguồn vốn và sử dụng vốn
1.1 Tài sản tại thời điểm 31/12/2007
Tài sản ngắn hạn
Tài sản dài hạn
1.2 Nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2007
Nợ phải trả
Nguồn vốn chủ sở hữu
B. Về kết quả kinh doanh
1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2007
Trong đó: - Doanh thu bán hàng xuất khẩu
                 - Doanh thu hoạt động tài chính
2. Tổng chi phí năm 2007
Trong đó:   
- Chi phí tài chính
- Chi phí bán hàng
- Chi phí quản lý doanh nghiệp
3. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
4. Lợi nhuận khác
5. Chi phí khác
6. Lợi nhuận trước thuế
7. Thuế thu nhập doanh nghiệp
8. Lợi nhuận thu từ hoạt động đầu tư
9. Lợi nhuận được phân phối
 
456.381.933.157
417.789.834.247
38.592.098.910
456.381.933.157
299.724.368.421
156.657.564.736
 
1.375.089.865.269
245.528.238.592
9.852.825.271
1.295.118.618.696
 
17.720.439.587
27.384.272.474
9.142.522.575
78.399.280.327
2.332.372.612
760.406.366
79.971.246.573
11.329.259.931
2.409.234.900
71.051.221.542

III. Nhận xét về tình hình hoạt động của Công ty CP Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ
1. Về số liệu và việc chấp hành chế độ kế toán:
1.1 Tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2007 theo báo cáo của Tổng Giám đốc là hoàn toàn chính xác so với sổ sách kế toán và kiểm tra thực tế.
1.2 Các báo cáo tài chính: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính được thực hiện đầy đủ hàng quý, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp trong việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính
2. Việc tuân thủ:
Công ty CP Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ tuân thủ nghiêm ngặt các qui định của pháp luật của Nhà Nước và thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
3. Chiến lược phát triển kinh doanh:
Trong năm 2008, Công ty CP Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ sẽ tiến hành phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ nhằm góp vốn thành lập Công ty CP Chứng khoán Cần Thơ và bổ sung vốn lưu động để kinh doanh các mặt hàng: thuốc sát trùng, thức ăn gia súc...
IV. Kết luận và kiến nghị:
Trong năm 2007, Công ty CP Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ tăng trưởng lợi nhuận vượt mức so với kế hoạch Đại Hội Cổ đông giao đầu năm tăng 6,97 lần so với kế hoạch điều chỉnh vượt 114,22% và tăng trưởng rất cao so với năm 2006 về cả doanh thu và lợi nhuận.
Trong năm 2008, Ban Kiểm Soát đề nghị Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám đốc tập trung thực hiện việc tăng vốn điều lệ, đồng thời, đưa Công ty CP Chứng Khoán Cần Thơ chính thức đi vào hoạt động trong thời gian sớm nhất. Bên cạnh đó, từng bước tiến hành mở rộng thêm lĩnh vực kinh doanh: thuốc sát trùng, thức ăn gia súc, kinh doanh bất động sản … theo ngành nghề đã đăng ký. 

                                                                                             TM. BAN KIỂM SOÁT 
                                                                                        TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

                                                                                               NGUYỄN TRÍ DŨNG

Quay lại    Đầu trang
Tin cổ đông
 

   Cuộc đối thoại minh bạch của TSC, FIT   (20/11/14)

   WFC khánh thành kho lạnh mới   (18/11/14)

   F.I.T tổ chức nhà đầu tư tham quan TSC   (18/11/14)

   Bảng giải trình biến động doanh thu và lợi nhuận QIII 2014   (14/11/14)

   Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2014   (14/11/14)

   TSC dự kiến năm 2015 lãi trên 150 tỷ   (10/11/14)

   Nghi quyết số 49 và biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2   (08/11/14)

   WFC Hội chợ tại Paris   (29/10/14)

   Thông báo kết quả bán CP của nguyên Phó CT HĐQT Phạm Văn Tuấn   (24/10/14)

   Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 2014   (22/10/14)

   Nghi quyết số 45 V/v chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ Phó CTHĐQT   (21/10/14)

Tin gạo - phân bón
 
Sản phẩm
 

Thông tin cần biết
  Dự báo thời tiết
  Giá Ngoại tệ
  Giá vàng
  Kết quả xổ số
  Kết quả bóng đá


Thư viện ảnh
Liên kết
Online:
Lượt truy cập : 102615
   Bản quyền © 2007 thuộc về
  Công ty Cổ Phần Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Cần Thơ
   Thiết kế bởi CUSC Software
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Liên hệ   
Địa chỉ : Số 1D, Phạm Ngũ Lão, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ  
Điện thoại : (84.710) 3825848 - Fax: (84.710) 3825844  
Website: www.tsccantho.com.vn - E-mail: tsctranthanhtuan@hcm.vnn.vn