Hôm nay Thứ Sáu, ngày 21 tháng 11 năm 2014 - 15:06GMT+7 -  Trang chủ  - Liên hệ    Ngôn ngữ  
Tìm kiếm
 
Google  Website
Kế hoạch kinh doanh 2011
Chứng nhận chất lượng

Cơ cấu tổ chức
 
- Bộ máy quản lý:

Công ty CPhần Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Cần Thơ được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo luật Doanh nghiệp 2005, các luật khác có liên quan và điều lệ công ty (bản sửa đổi bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 27 tháng 03 năm 2007.

Sơ đồ cơ cấu tổ chức, quản lý của Công ty CP Vật Tư KThuật Nông Nghiệp Cần Thơ

+ Đại Hội Cổ đông

Đại Hội Cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết và người được cổ đông ủy quyền.

 

+ Hội đồng Quản trị

HĐQT do Đại hội Cổ đông bầu ra, là cơ quan quản lý cao nhất của công ty, quản trị Công ty giữa hai kỳ Đại hội. Nhiệm kỳ của HĐQT là 5 năm, hiện HĐQT Công ty có 6 thành viên, nhiệm kỳ sẽ kết thúc vào ngày 31/07/2008.

 

+ Ban kiểm soát

 

Ban kiểm soát do Đại Hội cổ đông bầu ra, có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính của công ty. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát trùng với nhiệm kỳ của Hội Đồng Quản Trị. Hiện tại Ban kiểm sát của Công ty gồm 3 thành viên; nhiệm kỳ sẽ kết thúc vào ngày 31/07/2008.

 

+ Ban Tổng giám đốc

  Bộ máy điều hành hoạt động hàng ngày của công ty bao gồm Ban Tổng Giám Đốc, 3 phòng ban chức năng và chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.
Ban Tổng Giám Đốc: Theo điều lệ công ty quy định: Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty, chịu trách nhiệm trước Đại Hội Đồng Cổ Đông và HĐQT cũng như trước pháp luật về mọi hoạt động của công ty.
Tổng Giám Đốc : phụ trách chung mọi hoạt động của Công ty, trực tiếp chỉ đạo kế hoạch kinh doanh, kế toán tài vụ, tổ chức hoạt động của Công ty CP Chế Biến Thực Phẩm Xuất Khẩu Miền Tây (WFC) và hoạt động xuất khẩu gạo, nhập khẩu phân bón cũng như chiến lược phát triển của Công ty. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám Đốc Công ty quy định tại điều lệ Công ty và Luật Doanh Nghiệp 2005.
 

Phó Tổng Giám Đốc thường trực : giúp việc cho Tổng Giám Đốc Công ty trong tổ chức tác nghiệp của phòng kế toán tài vụ, phụ trách công việc quản trị hành chính công ty làm nhiệm vụ thường trực công ty khi Tổng Giám Đốc vắng mặt và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công hoặc ủy quyền của Tổng Giám Đốc.

 

Phó Tổng Giám Đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh : giúp việc cho Tổng Giám Đốc trong tổ chức họat động kinh doanh phân bón các loại, kiêm nhiệm chức vụ Giám Đốc Chi nhánh của Công ty Cổ Phần Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Cần Thơ tại Tp. Hồ Chí Minh hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công hoặc ủy quyền của Tổng Giám Đốc.

 

Phòng kế hoạch kinh doanh:

 + Xây dựng kế hoạch hằng năm và kế hoạch 5 năm theo chỉ đạo của Tổng Giám Đốc Công Ty bao gồm: Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công Ty và các kế hoạch biện pháp (Kế hoạch tín dụng, kế hoạch tiếp thị bán hàng, các liên kết kinh tế v.v…) để thực hiện kế hoạch đã đề ra.
+ Quản lý hợp đồng kinh tế, hàng hóa, vật tư, theo dõi tình hình mua bán hàng hóa.
+ Thực hiện các thủ tục liên quan đến mua hàng hóa (cả kinh doanh nội địa và hàng nhập khẩu) và bán hàng hóa (cả bán nội địa và xuất khẩu).
+ Giúp Tổng Giám Đốc kiểm tra và tổng hợp tình hình trong quá trình thực hiện kế hoạch, phát hiện các vấn đề phát sinh và đề xuất biện pháp giải quyết.
+ Thực hiện chế độ báo cáo theo yêu cầu của các cơ quan chức năng (Báo cáo xuất nhập khẩu, báo cáo thống kê v.v…) và báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch theo yêu cầu của Ban Tổng Giám Đốc.
+ Nắm bắt kịp thời các thông tin thị trường, thông tin từ khách hàng và nhà cung cấp để phản ánh kịp thời với Ban Tổng Giám Đốc.
+ Tổ chức lập các dự án đầu tư dưới sự chỉ đạo của Tổng Giám Đốc để phục vụ cho chiến lược phát triển của công ty.
+ Theo dõi, cập nhật số liệu để đảm bảo việc cung cấp thông tin kịp thời, chính xác và đầy đủ đối với một tổ chức niêm yết.
 

Phòng kế toán tài vụ:

 Nhiệm vụ của phòng kế toán tài vụ là tổ chức thực hiện tốt luật kế toán và các văn bản hướng dẫn thực hiện luật kế toán tại công ty, cụ thể là:
+ Tổ chức hạch toán kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo đúng quy định của pháp luật.
+ Tổ chức thực hiện các chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài Chính ban hành.
+ Tổng hợp kết quả kinh doanh, lập báo cáo kế toán thống kê và các báo cáo tài chính khác theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty bao gồm cả các bản dự toán dài hạn hàng năm và hàng quý của công ty theo kế hoạch kinh doanh.
+ Ghi chép, phản ánh chính xác kịp thời, đầy đủ, trung thực và có hệ thống sự tăng giảm các nguồn vốn (bao gồm vốn chủ sở hữu, vốn vay, vốn liên doanh, liên kết…) để quay vòng vốn nhanh phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
+ Theo dõi chính xác nợ của công ty (bao gồm nợ phải thu, nợ phải trả, nợ tạm ứng v.v…) phản ánh và đề xuất kế hoạch thu chi tiền mặt và các hình thức thanh toán khác, thực hiện tốt công tác thanh toán đối nội và công tác thanh toán quốc tế.
+ Thực hiện quyết toán quý, 6 tháng, năm đúng tiến độ và thời gian quy định phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để kiểm kê, đánh giá tài sản, vật tư hàng hóa tồn kho cuối mỗi niên độ kế toán để xác định lãi lỗ.
+ Thực hiện báo cáo thuế, báo cáo thống kê và các báo cáo khác liên quan đến công tác hạch toán kế toán theo yêu cầu hợp lý của các cơ quan quản lý nhà nước và các Ngân hàng Thương mại.
+ Lập báo cáo để Tổng Giám Đốc trình HĐQT và Đại Hội Đồng Cổ đông đúng theo điều lệ công ty.
+ Xây dựng sự phối hợp luân chuyển chứng từ trong toàn công ty vừa đảm bảo phương châm: chính xác - kịp thời - trung thực - minh bạch và đúng pháp luật vừa đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng trong tổ chức kinh doanh và luân chuyển hồ sơ tài liệu trong toàn công ty.
+ Phòng Kế toán Tài vụ là bộ phận chủ yếu trong công ty cung cấp tài liệu cho công ty kiểm toán độc lập, Ban Kiểm soát công ty, các đoàn thanh tra kiểm tra và các đối tượng khác theo điều lệ công ty.
 

Phòng Tổ chức- Hành chính:

 + Quản lý hồ sơ lý lịch nhân viên toàn Công ty, giải quyết các thủ tục về chế độ tuyển dụng, thôi việc, bổ nhiệm, kỷ luật, khen thưởng, nghỉ hưu v.v…Trưởng phòng TC-HC là thành viên thường trực của Hội đồng thi đua khen thưởng và Hội đồng kỷ luật của Công ty.
+ Tham mưu cho Tổng Giám đốc Công ty về tổ chức bộ máy sản xuất kinh doanh và bố trí nhân sự phù hợp với yêu cầu phát triển của công ty.
+ Xây dựng kế hoạch, chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho CB CNV toàn công ty.
+ Quản lý lao động, tiền lương của CB CNV, xây dựng quy chế trả lương trong Công ty trình Tổng giám đốc ban hành.
+ Quản lý các tài sản, công cụ lao động, phương tiện vận tải của công ty, đề xuất các biện pháp duy tu, bảo dưỡng hoặc sữa chữa để tất cả các tài sản phục vụ tốt cho hoạt động của công ty.
+ Quản lý công văn, giấy tờ, sổ sách hành chính và các con dấu, thực hiện công tác lưu trữ các tài liệu thuộc lĩnh vực được phân công.
+ Xây dựng lịch công tác, lịch giao ban, hội họp, sinh họat định kỳ và bất thường.
+ Thực hiện công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ cơ quan và tham gia về an ninh quốc phòng với chính quyền địa phương.
+ Thực hiện đảm bảo vệ sinh môi trường nơi làm việc, công tác phòng cháy chữa cháy tại văn phòng công ty và các bộ phận trực thuộc.
+ Trưởng phòng tổ chức hành chính chịu trách nhiệm cá nhân trước Tổng Giám đốc về việc quản lý con dấu của công ty và lưu trữ chứng từ công văn đi, đến (trừ phần hồ sơ thuộc trách nhiệm lưu trữ của các bộ phận khác).
 

Chi nhánh Công ty CP Vật Tư KThuật Nông Nghiệp Cần Thơ tại Tp. Hồ Chí Minh

 Chi nhánh Công ty CP Vật Tư KThuật Nông Nghiệp Cần Thơ tại Tp. Hồ Chí Minh là một đơn vị trực thuộc Công ty có các nhiệm vụ chủ yếu sau:
+ Nắm bắt thông tin thị trường trong và ngoài nước liên quan đến phân bón và những lĩnh vực nằm trong chiến lược phát triển của công ty, báo cáo trao đổi với Ban Tổng giám đốc để Tổng giám đốc công ty quyết định việc mua bán hàng hóa.
+ Tổ chức thực hiện các vấn đề liên quan đến mua bán hàng hóa, ký hợp đồng bảo hiểm, chỉ định tàu, hợp đồng bốc dỡ hàng với cảng, hợp đồng đóng gói hàng hóa, hợp đồng thuê kho, bãi…
+ Thực hiện quản lý toàn bộ việc nhập xuất phân bón tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh cũng như các đại lý, báo cáo kịp thời cho Tổng giám đốc công ty và các phòng ban có liên quan để theo dõi.
Tổ chức biên chế của Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh do Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm Giám đốc chi nhánh bố trí, sắp xếp và thu nhận, báo cáo để Tổng giám đốc công ty ra quyết định.
 

- Cơ cấu cổ đông:

 Công ty CP Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Cần Thơ được thành lập và đi vào hoạt động từ 01/08/2003 đến nay, cho nên tính đến thời điểm này, toàn bộ cổ phần của công ty là cổ phần thường. Hiện tại công ty chưa có cổ đông là cá nhân hay tổ chức nước ngoài, công ty không nằm trong dạng Doanh Nghiệp Nhà Nước cổ phần hóa mà Nhà Nước cần giữ cổ phần chi phối nhưng do hình thức cổ phần hóa là giữ nguyên vốn Nhà Nước tại doanh nghiệp, phát hành thêm cổ phiếu để thu hút thêm vốn cho nên đến thời điểm hiện tại, SCIC nắm giữ 56,88% vốn điều lệ của công ty trong thời gian tới tỷ lệ này sẽ giảm dần khi công ty thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng.
Quay lại     Đầu trang
Tin cổ đông
 

   Cuộc đối thoại minh bạch của TSC, FIT   (20/11/14)

   WFC khánh thành kho lạnh mới   (18/11/14)

   F.I.T tổ chức nhà đầu tư tham quan TSC   (18/11/14)

   Bảng giải trình biến động doanh thu và lợi nhuận QIII 2014   (14/11/14)

   Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2014   (14/11/14)

   TSC dự kiến năm 2015 lãi trên 150 tỷ   (10/11/14)

   Nghi quyết số 49 và biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2   (08/11/14)

   WFC Hội chợ tại Paris   (29/10/14)

   Thông báo kết quả bán CP của nguyên Phó CT HĐQT Phạm Văn Tuấn   (24/10/14)

   Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 2014   (22/10/14)

   Nghi quyết số 45 V/v chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ Phó CTHĐQT   (21/10/14)

Tin gạo - phân bón
 
Sản phẩm
 

Thông tin cần biết
  Dự báo thời tiết
  Giá Ngoại tệ
  Giá vàng
  Kết quả xổ số
  Kết quả bóng đá


Thư viện ảnh
Liên kết
Online:
Lượt truy cập : 102615
   Bản quyền © 2007 thuộc về
  Công ty Cổ Phần Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Cần Thơ
   Thiết kế bởi CUSC Software
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Liên hệ   
Địa chỉ : Số 1D, Phạm Ngũ Lão, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ  
Điện thoại : (84.710) 3825848 - Fax: (84.710) 3825844  
Website: www.tsccantho.com.vn - E-mail: tsctranthanhtuan@hcm.vnn.vn